Niedziela 23 Listopada 2014  Kontakt FAQ Wyróżnienia

Universal Express Sp. z o.o. - spedycja lotnicza, morska, drogowa, odprawy celne, intrastat.   


KALENDARZ
PnWtŚrCzPtSoNd
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Listopada
2014
INTRASTAT

Intrastat : : Przydatne informacje

INTRASTAT


Firma Universal Express Sp. z o.o. obsługuje podmioty w zakresie zgłaszania towarów do systemu statystycznego INTRASTAT w imieniu podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Deklaracje INTRASTAT są składane w formie papierowej lub elektronicznej .

Universal Express Sp. z o.o. reprezentuje podmiot zobowiązany przed właściwą izbą celną na podstawie udzielonego pisemnego upoważnienia. Druk upoważnienie jest do pobrania w dziale FORMULARZE. Wraz z upoważnieniem należy dostarczyć dokumenty założycielskie firmy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywania zgłoszeń INTRASTAT prosimy o kontakt z oddziałami naszej firmy


PRZYDATNE INFORMACJE O SYSTEMIE INTRASTAT

Informacje ogólne
Osoba zobowiązana
Dokonywanie zgłoszeń intrastat przez przedstawiciela osoby zobowiązanej
Terminy składania deklaracji intrastat
Kontrola i monitoring zgłoszeń intrastat
Progi statystyczne
System kar
Podstawy prawne systemu intrastat
Terytorium systemu intrastat

Informacje ogólne

Jedną z konsekwencji utworzenia Unii Europejskiej było zniesienie granic pomiędzy państwami członkowskimi tworzącymi jednolity rynek. Fakt ten spowodował, że statystyka Unii Europejskiej została pozbawiona źródła danych o wymianie towarowej z innymi krajami Unii Europejskiej, ponieważ zaprzestano odpraw celnych, a zatem zniknął dokument celny SAD (Single Administrative Document). Konieczne było utworzenie nowego, wspólnego systemu statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 1993 r. na obszarze obejmującym Jednolity Rynek Europejski zaczął obowiązywać system INTRASTAT.

Obecnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej dane o handlu zagranicznym pochodzą z dwóch równolegle funkcjonujących systemów statystyki:

1. Systemu EKSTRASTAT, obejmującego swym zakresem obrót towarowy realizowany przez państwa członkowskie UE z tzw. krajami trzecimi, tj. nie będącymi państwami członkowskimi UE;

2. Systemu INTRASTAT, tj. systemu statystyki obejmującego handel pomiędzy państwami członkowskimi UE opartego na danych pochodzących z deklaracji INTRASTAT

System INTRASTAT polega na zbieraniu danych na temat handlu pomiędzy państwami członkowskimi bezpośrednio od dostawców i odbiorców towarów.

Od 1 maja 2004 r. dla Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej nowym źródłem o wymianie towarowej z innymi państwami Unii Europejskiej jest deklaracja INTRASTAT, która zastąpiła Jednolity Dokument Administracyjny SAD. Organizacja systemu w Polsce została rozłożona pomiędzy dwa resorty: statystyki z wiodącą rolą Głównego Urzędu Statystycznego i finansów w gestii, którego znajduje się Polska Administracja Celna.

Osoba zobowiązana

W myśl przepisów prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy są zobowiązane do dokonywania w każdym miesiącu zgłoszeń INTRASTAT w izbie celnej właściwej miejscowo ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokonywanie zgłoszeń intrastat
przez przedstawiciela osoby zobowiązanej


Podmiot zobowiązany do dostarczania danych może wypełnić ten obowiązek osobiście lub przez przedstawiciela. Upoważnienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej

Przedstawicielem takim może być agencja celna dokonująca zgłoszeń INTRASTAT za pośrednictwem swoich upoważnionych pracowników, agentów celnych wpisanych na listę agentów celnych. Odpowiedzialność za kompletność i poprawność składanych deklaracji INTRASTAT spoczywa na podmiocie zobowiązanym.Terminy składania deklaracji intrastat

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów). Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno być dokonane nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.

Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.

Kontrola i monitoring zgłoszeń intrastat

Administracja celna ma możliwość monitorowania podmiotów, które są zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

Kontrola poprawności i kompletności dokonywanych zgłoszeń INTRASTAT jest zapewniona dzięki możliwości porównywania danych z deklaracji INTRASTAT z danymi z deklaracji podatkowej VAT.

W Polsce obowiązek dokonywania zgłoszeń INTRASTAT jest nałożony na podmioty zdefiniowane w ustawie Prawo celne, prowadzące wewnątrzwspólnotową wymianę towarową, której wartość przekracza wartości tzw. progów statystycznych, ogłoszonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

Progi statystyczne

Progi statystyczne ustalone na 2006 r. to:

 • próg podstawowy:
  dla przywozu 5 00.000 zł
  dla wywozu 8 00.000 zł
 • próg szczegółowy:
  dla przywozu 25.000.000 zł.;
  dla wywozu 43.000.000 zł.

Podmiot jest zobowiązany do złożenia deklaracji INTRASTAT, jeśli:

 • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie
 • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie. W tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

System kar zastosowany przez administrację celną w przypadku, gdy podmiot uchyla się od wypełnienia obowiązku sprawozdawczego.


W przypadku, gdy podmiot zobowiązany nie dokona zgłoszenia INTRASTAT lub uczyni to w nieprawidłowy sposób administracja celna ma prawo do wysyłania upomnień i nakładania kar finansowych. Na osobę zobowiązaną, która mimo upomnienia nie dokona zgłoszenia INTRASTAT lub stosownej korekty zgłoszenia, organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3 000 PLN za 1 okres sprawozdawczy w odniesieniu do każdego rodzaju obrotu. Termin uiszczenia należności z tytułu wyżej wymienionej kary wynosi 10 dni od daty doręczenia decyzji o jej nałożeniu przez organ celny.

 


Podstawy prawne systemu intrastat

Regulacje prawne Unii Europejskiej:

 • Rozporządzenie (WE) Nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (Dz.Urz.WE Nr 102 z 07.04.2004 r.)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004r. wykonującego rozporządzenie (WE) Nr 638/2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty dotyczącej obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1901/2000 r. oraz (EWG) Nr 3590/92 (Dz.Urz. WE Nr L 343/3 z dnia 19.11.2004 r.)
 • Rozporządzenie Rady EWG Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 września 1987 r., str. 1 i n.), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniającym załącznik Nr I do rozporządzenia Rady EWG Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz.WE L 327 z 30.10.2004).

Regulacje krajowe:

 • Ustawa Prawo celne z dnia 19 marca 2004 r. (DZ.U. Nr.68, poz.622 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. (Dz.U. Nr 89, poz.846 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005(Dz.U. Nr 195, poz.2004 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN) (Dz.U. Nr 279, poz.2759)

Terytorium systemu intrastat

Terytorium systemu INTRASTAT swoim obszarem odpowiada terytorium statystycznemu Unii Europejskiej.

Zgodnie z obowiązującym prawem zasięg statystyk dotyczących wymiany handlowej przedstawia się następująco:

 • Belgia
 • Dania
 • Niemcy
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Finlandia
 • Irlandia
 • Włochy
 • Luksemburg
 • Niderlandy
 • Austria
 • Portugalia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania
 • Cypr
 • Czeska Republika
 • Estonia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Malta
 • Polska
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Węgry

Terytorium celne Wspólnoty (i tym samym statystyczne) obejmuje wody terytorialne, wody dostępne dla żeglugi śródlądowej i przestrzeń powietrzną państw członkowskich.

Uwaga:

 • Wymiana towarowa pomiędzy Polską a Ceutą, Melillą, terytoriami zamorskimi Francji (Nowa Kaledonia, Polinezja, Wallis i Futuna) francuskimi jednostkami administracji (Mayotte, ST. Pierre, Miquelon), Giblartarem, Wyspami Owczymi, Büsingen (w Niemczech), Grenlandią, Livigno i Campinoe d'Italia (we Włoszech) musi być zgłoszona na dokumencie celnym SAD.
 • Wymiana towarowa pomiędzy Polską a Wyspami Kanaryjskimi, francuskimi departamentami zamorskimi (Martynika, Gwadelupa, Gujana Francuska, Reunion), Wyspy Normandzkie i Wyspa Man, Góra Athos (w Grecji), Wyspy Alandzkie (w Finlandii) musi być zgłoszona na dokumencie SAD, mimo że są to terytoria należące do terytoriów statystycznych państw członkowskich. Konieczność zgłoszenia obrotu na dokumencie SAD regulują przepisy o podatku od towarów i usług.
 • Wymiana towarowa pomiędzy Polską a Monako traktowana jest jako obroty z Francją i musi być zgłoszona na deklaracji INTRASTAT zgodnie z zawartymi umowami.

 

 

SPEDYCJA MORSKA
   SPEDYCJA LOTNICZA
   SPEDYCJA DROGOWA
   ODPRAWY CELNE
   INTRASTAT
   ZAPYTANIE OFERTOWE
   FORMULARZE
   LINKI
   KURSY WALUT
   TARYFA CELNA 
   INCOTERMS 2000
   PRZYDATNE INFORMACJE

KONTAKT
Universal Express Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
tel. +48 22 878 35 00
fax. +48 22 878 35 01

w przypadku problemu z nr 878 wybierz prefiks 354

office@uex.pl

REGON: 006943783
NIP: 522-010-44-19


Główna | Kontakt | Wyróżnienia | FAQ
Spedycja lotnicza | Spedycja morska | Spedycja drogowa | Odprawy celne | Intrastat
Zapytanie ofertowe
Linki | Kursy walut | Taryfa celna

Copiright ® Universal Express Sp. z o.o.

Usługi są wykonywane na zasadach określonych w Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych 2002 (OPWS 2002).
Tekst zasad jest dostępny   tutaj